Facebook Pixel

KVKK POLİTİKAMIZ


KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FORMU , Ender GMBH olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. İşlenen Kişisel Veriler; Ender GMBH tarafından işlenen kişisel verileriniz yapılan kültür faaliyetlerine bağlı olarak çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı yada elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca Ender GMBH ’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz,Ender GMBH tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: Kişisel verileriniz: ad, soyad, TC kimlik numarası, medeni durum, meslek, cinsiyet, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, şirketimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Ender GMBH ’ye ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi kapsamakta olupEnder GMBH tarafından 2. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2. İşleme Amaçları; Kişisel verileriniz, Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak, kurumumuz hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak, iletişim alanında şirketimizle ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak üzere araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi 2. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel verileriniz; 2. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; Ender GMBH bünyesinde yer alan işyerlerine gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, kendinizin iletmesi halinde, gönderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız; Kişisel verilerinizin Ender GMBH Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVK Kanunu Başvuru Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz şirket adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı kitap@camlicakitap.de e-posta ile göndererek herhangi bir kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, işlenme amaçlarını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Ender GMBH ’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme, kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller;

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel verileriniz işlenebilir:

i. Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

ii. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

iv. Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

v. Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

vi. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vii. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Çamlıca Basım Yayın Ve Tic. A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. Veri Güvenliği; Çamlıca Basım Yayın Ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.