Kara Ahmet Paşa ve Vakıfları

Özel fiyat 8,50 € Normal Fiyat 14,46 €
Stokta var
Sadece 2 adet kaldı
SKU
270563
 

MUHTESEM SÜ,LEYMAN&rsquo,IN VEZIRIAZAMI: KARA AHMED PASA VE VAKIFLARI

Osmanli devrinde gerek hanedan mensuplari ve gerekse devlet adamlari tarafindan birç,ok kü,lliye kurulmustur. Insa edilen kü,lliyeler Islamî, ilimlerin ö,grenildigi, ö,gretildigi ve yasandigi merkezler olmustur. Bu minvalde Kanuni Sultan Sü,leyman&rsquo,in devrinde iki yil sadrazamlik yapan ve birç,ok siyasi basarilara imza atan Kara Ahmed Pasa da bü,yü,k bir kü,lliye meydana getirerek adini tarihe altin harflerle yazdirmistir.

Kara Ahmed Pasa&rsquo,nin Topkapi semtinde insâ, ettirdigi bü,yü,k kü,lliyesi, Osmanli kü,ltü,r hayatinin sekillenmesinde mü,him bir yapi tasi niteligindedir. Elbette Kara Ahmed Pasa kü,lliyesi padisahlarin yaptirdigi bü,yü,klü,kte bir manzû,me degildir. Ancak cemiyete hizmet noktasindan bakildiginda Sadrazam Kara Ahmed Pasa Vakif kü,lliyesinin, padisah kü,lliyeleri ile fikir birligi etmisç,esine ayni maksat dogrultusunda programlarini sü,rdü,rdü,gü, gö,rü,lü,r.

Cami, medrese, mektep, tü,rbe, ç,esme, kuyu, hazire, imaret gibi birç,ok mü,stemilattan olusan Sadrazam Kara Ahmed Pasa kü,lliyesi gü,nü,mü,ze kadar ulasmayi basarmasina ragmen zaman iç,inde bazi kisimlari unutulmus, yillarca â,til vaziyette kalmis, uzun sü,re tamirat ve tadilat gö,rmemistir. Toplumumuzun ekonomik ve sosyal yapisinin tesekkü,lü,nde harç, vazifesi gö,ren bu mü,him yapinin harabe ve virane kalan kisimlari Vakiflar Genel Mü,dü,rlü,gü,&rsquo,nü,n takibinde aslina uygun olarak restore edilerek Istanbul&rsquo,un kü,ltü,r mirasina kazandirilmistir.

Ahmet Kö,ç, ve Ebul Faruk Ö,nal tarafindan hazirlanan Muhtesem Sü,leyman&rsquo,in Veziriazami: Kara Ahmed Pasa ve Vakiflari isimli kitap ç,alismasi, restorasyon sonrasi kü,lliyenin son durumunu ortaya koyuyor. Iki bö,lü,mde ele alinan ç,alismanin birinci bö,lü,mü,nde Sadrazam Kara Ahmed Pasa&rsquo,nin hayati ve faaliyetleri islenirken, ikinci bö,lü,mde ise kurdugu kü,lliyesi ve kü,lliyenin mü,stemilati ele alinarak Osmanli hayirseverliginin ruhu ortaya konuluyor. Restorasyon ö,ncesi ve sonrasi fotograflar, minyatü,rler, arsiv vesikalari, kitabe, mezar taslari gibi materyaller ile zenginlestirilen ç,alisma, her seviyeden okuyucularin alakasina sunuluyor. Sarayburnu Kitapligi markasiyla yayinladigimiz eser, gü,zel bir cild ve kaliteli kâ,gida basilmistir.

Back to Top